Všeobecné obchodné podmienky

www.polle.sk – porovnávač odborných školení, workshopov a kurzov

1. Všeobecné ustanovenie

Produktom je každé školenie, školiaci materiál, alebo vzdelávacie kurzy (ďalej len kurzy).

Predávajúci je každá vzdelávacia firma, vzdelávacia inštitúcia, združenie, lektori, ktorí predávajú svoje vzdelávacie kurzy a školenia na online platforme Polle.sk

Kupujúci sú fyzické a právnické osoby-podnikatelia, tiež orgány štátnej správy, neziskové organizácie, fyzické a právnické osoby-nepodnikatelia, ktoré uskutočňujú nákup školení a kurzov cez online platformu Polle.sk

Správca webu je prevádzkovateľ online platformy Polle.sk, obchodná spoločnosť:

Prakoma consult s.r.o.

Sídlo: Bratislavská 428/3, 018 41 Dubnica nad Váhom

IČO: 50 869 230, IČ DPH: SK2120508731

Spoločnosť Prakoma consult s.r.o. je právnická osoba, zapísaná v obchodnom registri SR, vedenom Okresným súdom Trenčín, oddiel: Sro, vložka č. 34678/R.

Číslo účtu VUB:  SK70 0200 0000 0042 3999 8958

Týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa definujú všetky práva a vzťahy obchodného styku a spolupráce so spoločnosťou Prakoma consult s.r.o. (ďalej len Správca webu) a každou osobou, ktorá je kupujúcim produktu (odborné školenia, kurzy, workshopy a iné služby), (ďalej len Kupujúci), ponúkaného na internetových stránkach www.polle.sk podľa všeobecných obchodných podmienok, ktoré vznikajú pri nákupe uvedeného produktu.

Nákup kurzov prostredníctvom platformy Polle.sk môžu uskutočňovať fyzické a právnické osoby-podnikatelia, tiež orgány štátnej správy, neziskové organizácie, fyzické a právnické osoby-nepodnikatelia, bez obmedzenia za predpokladu, že sa budú riadiť týmito Obchodnými podmienkami.

Kúpnou zmluvou sa rozumie zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktorej predmetom je nákup produktu ponúkaného Predávajúcim na internetovej stránke Polle.sk (ďalej len produkt), uzavretá spôsobom podľa ustanovení týchto Všeobecných obchodných podmienok.

  1. Objednávka produktu a uzavretie kúpnej zmluvy

Kupujúci si objednáva produkt prostredníctvom vyplneného elektronického objednávkového formulára uvedeného na stránke Polle.sk (ďalej len objednávka) spôsobom určeným vo Všeobecných obchodných podmienkach.

Kupujúci vloží produkt do nákupného košíka a zadá počet produktov, nákupný košík je kedykoľvek k dispozícii k náhľadu. Kupujúci vyplní požadované údaje. Kliknutím na ODOSLAŤ OBJEDNÁVKU, čo znamená objednávka s povinnosťou platby, bude produkt záväzne objednaný.

Kupujúci berie na vedomie, že odoslanie objednávky Predávajúcemu sa kvalifikuje ako návrh na uzavretie kúpnej zmluvy v zmysle § 409 a nasl. Obchodného zákonníka.

Kupujúci v momente odoslania svojej objednávky potvrdzuje, že súhlasí s týmito obchodnými podmienkami platnými v čase odoslania svojej objednávky a je nimi viazaný od momentu odoslania objednávky. Kupujúci odoslaním svojej objednávky potvrdzuje, že pred uskutočnením svojej objednávky sa s týmito obchodnými podmienkami oboznámil a s obchodnými podmienkami bez výhrad súhlasí.

 

Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti, ktoré sú vymedzené kúpnou zmluvou a týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.

Platforma Polle.sk bude obratom kontaktovať vzdelávaciu firmu (Predávajúceho) o novej objednávke. Všetky ostatné právne úkony pri realizovaní kurzov vykonáva Predávajúci.

Zmluvnými partnermi Kupujúceho sú vždy Predávajúci.

Správca webu platforma Polle.sk nenesie žiadnu právnu zodpovednosť za vady a nedostatky vzdelávacích kurzov. Za obsah a pravdivosť ponuky kurzov (každé školenie, školiaci materiál, alebo vzdelávacie kurzy) zodpovedá vždy v plnom rozsahu Predávajúci.

 

  1. Absencia účasti Kupujúceho na výkone školení a kurzov.

Právna úprava obchodných podmienok, keď nastane situácia, po uzatvorení kúpnej zmluvy medzi oboma zmluvnými stranami:

5.1.Kupujúci sa nezúčastní na výkone školení a kurzov

5.2. Kupujúci uplatní odstúpenie od kúpnej zmluvy v lehote kratšej ako 7 pracovných dní pred konaním kurzu.

V prípade absencie Kupujúceho na výkone školenia a kurzov sa prihliada rovnako, ako by sa tieto produkty realizovali v rozsahu dohodnutom v kúpnej zmluve. Jedná sa o prekážky na strane Kupujúceho, pričom je podľa obchodných zvyklostí na trhu nevyhnutné zohľadniť vykonanú prácu zo strany Predávajúceho a jeho obchodných partnerov, tiež rezervácie odborných lektorov na stanovené pevné termíny kurzov.

Kupujúci nemá žiaden právny nárok na náhradu škody.

 

  1. Záruka za kvalitu a zákaznícky servis.

Záruku za kvalitu produktu poskytuje Predávajúci podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.

V osobitných prípadoch, kde sa to vyžaduje bude výkon školení a kurzov realizovaný len vzdelávacou firmou a odbornými lektormi, ktorí majú certifikáty kvality v zmysle zákona.

Za odbornú úroveň výkonu školení a kurzov zodpovedá Predávajúci.

Ak by sa vyskytli nedostatky v priebehu výkonu školení a kurzov, je Kupujúci povinný informovať Predávajúceho bezodkladne, aby ten mohol zabezpečiť nápravu.

Kupujúci je oprávnený v prípade nedostatkov v procese výkonu školení a kurzov uplatniť si reklamácie u Predávajúceho.

Predávajúci je povinný sprístupniť Kupujúcemu svoj reklamačný poriadok ešte pred konaním kurzov.

 

  1. Ochrana osobných dát. GDPR.

Pri realizovaní Vašich objednávok cez platformu Polle.sk potrebujeme poznať niektoré vaše osobné údaje. Evidované údaje o Kupujúcich sú používané len pre potreby vybavenia objednávky, vybavenia reklamácie, štatistiky, spätnej kontroly a skvalitňovania služieb. Tieto údaje chránime pred zneužitím. Osobné a kontaktné údaje, potrebné na vybavenie objednávky a skvalitňovanie služieb, však musíme poskytnúť našim obchodným partnerom:

  1. Vzdelávacie firmy, odborní lektori.
  2. Subjekty zabezpečujúce vedenie portálov na recenzie zákazníkov, údaje štatistiky podľa počtu účastníkov na konkrétny druh školení a kurzov. Tieto údaje sa využívajú všeobecne na podporu vzdelávania.

GDPR je nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov).

Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby Predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch.

Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou.

Platforma Polle.sk si vyhradzuje právo ustúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom (hackerom), právna situácia vis maior.

V takom prípade platforma Polle.sk nenesie žiadnu zodpovednosť za škodu.

 

  1. Záverečné ustanovenia
    Každý Predávajúci a Kupujúci je povinný si tieto obchodné podmienky prečítať pred samotným nákupom a sa plne oboznámiť so všetkými jeho ustanoveniami.

Všetky vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

V Dubnici nad Váhom, dňa 22.09.2020.